Regulamin sklepu MALKOT

Regulamin Sklepu Internetowego


Regulamin sklepu internetowego firmy P.P.H.U. MALKOT Maria Malinowska
określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, składania zamówień oraz ich realizacji przez wszystkie strony transakcji.

 

WARUNKI OGÓLNE, WARUNKI ZAMAWIANIA I SPRZEDAŻY

 

1. Właścicielem sklepu internetowego jest firma PPHU MALKOT Maria Malinowska z siedzibą w Paruchów 16 A, 63-210 Żerków, NIP: 617-200-06-69, telefon: +48 500 241 553.

2. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały czas funkcjonowania sklepu za wyjątkiem okresów w jakich mogą pojawić się na stronach sklepu informacje o planowanych przerwach w jego funkcjonowaniu związanych z aktualizacją oprogramowania sklepu, uzupełnianiem bazy towarowej, modernizacjami czy też przerwy spowodowane awariami sieci teleinformatycznej, które to nie są zależne od firmy MALKOT. 

3. Zamówienia będą weryfikowane przez obsługę sklepu internetowego. Każde zamówenie potwierdzane będzie przez obsługę sklepu poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z Klientem celem doprezycowania wykonania danego kotła czy też potwierdzenia zamówionych części.

5. Zamówiony towar dostarczany będzie wg. poniższej specyfikacji:

- wysyłka kurierska - paczki do 30 kg

- wysyłka kurierska - przesyłki paletowe do 1 tony

- wysyłka Pocztą Polską - wg. specyfikacji i cennika na stronie Poczty Polskiej

- odbiór osobisty - w siedzibie firmy w godzinach funkcjonowania

 

W związku z różnorodnością asortymentu, gabarytami a przede wszystkim mając na uwadze bezpieczny transport zakupionych towarów, każde zamówienie weryfikowane jest pod kątem wybranej przez Państwa formy przesyłki i w razie konieczności sugerowana jest zmiana na najbardziej odpowiedni sposób.6. Koszty dostawy przesyłki pokrywa Kupujący lub Sprzedajązy w zależności od wybranej opcji transportu.


7. Ceny w sklepie internetowym MALKOT wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT 23% są cenami brutto. Dostępne są następujące typy cen: cena detaliczna – widoczna dla wszystkich użytkowników sklepu internetowego; cena hurtowa – widoczna tylko dla zarejestrowanych użytkowników sklepu zakwalifikowanych przez obsługę sklepu jako odbiorca hurtowy.

8. Firma MALKOT zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego towaru, o czym klient zostanie poinformowany i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

9. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (faktura VAT). W każdym przypadku, złożenia oferty kupna Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie po dokonaniu zakupu potwierdzić złożenie oferty poprzez kliknięcie na odpowiedni link w przesłanej na wskazany przez niego w formularzu zamówienia adres e-mail wiadomości. W przypadku gdy Kupujący jest płatnikiem podatku VAT należy w formularzu zamówienia podać numer NIP, niezbędny do prawidłowego wystawienia faktury VAT.

Dane na które zostanie wystawiony dokument sprzedaży pochodzić będą z informacji zawartych w zamówieniu w części Dane bilingowe. Dane na które zrealizowana będzie wysyłka pochodzić będą z informacji zawartych w części Dane dostawy. Każdorazowo przy składaniu zamówienia Kupujący zobowiązany jest sprawdzić poprawność tych danych. W momencie stwierdzenia nieprawidłowości w tych danych albo danych produktowych należy niezwłocznie przesłać informację z poprawnymi danymi na adres biuro@kotly-malkot.pl. W przypadku zrealizowania zamówienia z nieprawidłowymi danymi z winy Kupującego i ewentualną koniecznością przesłania zamówienia w inne miejsce kosztami przeadresowania obciążony zostanie Kupujący.


10. Płatność za założone zamówienie może odbywać się na kilka sposóbów. Do wyboru Klientów są:

- płatność za pobraniem

- wpłata na konto bankowe

- przelew z terminem (dla wybranych podmiotów gospodarczych)

- sprzedaż ratalna


11.Zamówienia można składać za pośrednictwem sklepu internetowego www.kotly-malkot.pl lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@kotly-malkot.pl, telefonicznie pod numerem +48 500 241 553.
 
12. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym MALKOT jest prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży. Również cena widniejąca przy produkcie oraz pozostałe elementy oferty takie jak zawartość zestawu są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

13. W przypadku zaistnienia błędów na stronach sklepu internetowego MALKOT wynikających z nieprawidłowego lub niejednoznaczego wprowadzenia informacji przez sprzedającego lub błędów w trakcie funkcjonowania prosimy o kontakt na adres e-mail biuro@kotly-malkot.pl

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Zasady zachowania tajemnicy danych osobowych określa odrębny dokument dotyczący Polityki Prywatności dostępny na stronie internetowej www.kotly-malkot.pl.

2. Jednocześnie Klient składając zamówienie godzi się na otrzymywanie materiałów reklamowych pochodzących z Firmy MALKOT. Możliwe formy przesłania materiałów reklamowych do klienta to: poczta elektroniczna (na adres e-mail podany w formularzu zamówienia lub adres e-mail wpisany w Newsletter na stronie www.kotly-malkot.pl oraz w formie ulotek reklamowych, katalogów wysłanych na adres podany w zamówieniu bądź też dołączonych to przesyłki z zakupionym towarem.

3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

4. Struktura witryny sklepu internetowego Firmy MALKOT została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych a tym samym bez konieczności podawania ich przez odwiedzającego przed czy w trakcie procesu zapoznawania się z ofertą. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.

 

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Właścicielem sklepu jest firma PPHU MALKOT Maria Malinowska, Paruchów 16 A, 63-210 Żerków woj. wielkopolskie, NIP: 617-206-06-69.

2. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym Sprzedawcy. Niniejszy Regulamin jest częścią treści Umowy Kupna-Sprzedaży zawieranej przez Firmę MALKOT oraz zamawiającego Klienta. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Wszystkie dane umieszczone w sklepie internetowym www.kotly-malkot.pl jak również na naszych aukcjach w portalach internetowych w postaci zdjęć produktów, opisów, schematów, wykresów jak również projekt grafiki sklepu internetowego i aukcji Allegro objęte są prawami autorskimi, które posiada Firma MALKOT®. Obowiązuje zakaz kopiowania i posługiwania się w/w elementami bez wcześniejszego poinformowania Firmy MALKOT® i uzyskania w odpowiedzi zgody na używanie ich. W przypadku naruszenia praw łamiący zastrzeżenia zostanie poinformowany o konieczności zaniechania używania tych elementów. W przypadku braku reakcji ze skutkiem pozytywnym na rzecz Firmy MALKOT® będą miały skutek przepisy prawa jak również przekazanie sprawy właściwemu organowi sądowemu.

4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem Umów Kupna-Sprzedaży między Firmą MALKOT a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.